Reglement

for

Benyttelsen af de lollandske offentlige diger og strandbredden

ud for disse.

 

 

 • 1.

Al færdsel på digerne med dertil hørende arealer udenfor offentlige veje og befæstede vejbaner samt særlige til enhver tid af digelagets bestyrelse udlagte områder, er forbudt for uvedkommende. Dog er almindelig færdsel og ophold på digekroner og de bevoksede og ubevoksede strandbredde tilladt for fodgængere og cyklister. Åbning af offentlig adgang til digeskråninger kan kun ske med Kystdirektoratets tilladelse. Hvor offentlige veje fører til digerne, er disse ved Digelagets grund spærret for kørsel med aflåste bomme. For færdsel og ophold gælder foruden de i reglementet anførte bestemmelser, de ordensbestemmelser der er i medfør af Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse af 08.12.2015, og hvad der efterfølgende måtte vedtages.

Opgang til og nedgang fra digekronen må kun ske ad anlagte ramper og ad de på digets indvendige side anbragte betontrapper.

Kørsel på digerne med motorkøretøjer er forbudt for uvedkommende, dog kan Digelaget tillade kørsel for hvem, det har særlig betydning, når det skønnes forsvarligt.

Hunde skal føres i snor i tiden 1. april til 30. september.

 

 • 2.

Kysterne ud for digerne er fredet i henhold til Bekendtgørelsen af lov om naturbeskyttelse af 08.12.2015. For så vidt angår den del af strandbredden, der ikke er omfattet af kystfredningsbestemmelserne, og som ligger mere end 50 meter fra digets ydre kronekant, kan Digelagets bestyrelse tillade borttagelse af ler, sand, grus eller sten, såfremt det efter den på Statens vegne tilsynsførende ingeniørs skøn, kan ske uden skade for digerne.

 

 

 

 

 

 

 • 3.

Digelagets bestyrelse er berettiget til at benytte digekronen som oplagsplads for materialer og materiel, der benyttes til digernes vedligeholdelse. De strækninger, der benyttes på denne måde, kan spærres for færdsel.

Når hensynet til digernes vedligeholdelse kræver det, er Digelagets bestyrelse berettiget til helt at forbyde færdsel på korte eller længere strækninger, uanset om strækningerne i øvrigt er offentligt tilgængelige.

Digeskråninger, der har været spærret af hensyn til vedligeholdelse, må ikke åbnes for offentligheden, uden at Kystdirektoratet har givet tilladelse hertil.

Spærring af områder, der normalt er åbent for færdsel, sker ved opslag ved de lovlige adgangsveje og ved de afspærrede områder.

Færdsel, der er nødvendig i forbindelse med digernes vedligeholdelse, samt afhentning af strandingsgods er tilladt, når det sker efter digelagets bestyrelses anvisning.  Færdsel på digerne i forbindelse med redningsaktioner er tilladt, når dette sker af en af myndighederne udpeget aktør.

 

 • 4.

Græsning af får og lam på digerne kan tillades af digelagets bestyrelse. Øvrige klovbærende dyr må ikke græsse eller færdes på digerne.

 

 • 5.

Der må ikke føres både eller lignende genstande igennem digesluserne, medmindre Digelagets bestyrelse i enkelte tilfælde giver tilladelse hertil.

Det er uvedkommende forbudt at åbne eller lukke sluserne.

 

 • 6.

Det er forbudt for uvedkommende:

–          At plante træer og buske samt opføre bygningsværker af en hvilken som helst art på digernes areal.

–          At benytte digernes arealer til oplagsplads for både, fiskeredskaber, badebro og lignende.

–          At henkaste papir og andet affald på digelagets grund.

–          At overstige eller beskadige hegn, som er synligt opsat med henblik på markering af skel.

–          At drive jagt på digelagets arealer.

–          At tænde bål på diget.

–          At grave på eller ved diget.

–          At slå telte op på den bevoksede del af forstranden, på diget eller bag ved dette på digelagets grund

Både, badebroer, og fiskeredskaber må kun efter tilladelse fra digelagets bestyrelse anbringes på digegrund.

Badebroer og både må ikke forefindes på den bevoksede del af forstranden fra den 15. april til 1. november.

Badetelte må kun anbringes på den ubevoksede forstrand, og skal fjernes senest en halv time efter solnedgang.

 

 • 7.

På digerne og de til disse hørende banketter og andre arealer, som tilhører digelaget, er det uvedkommende forbudt at skære rør, slå græs eller på anden måde beskadige digebeklædningen.

 

 

 

 • 8.

Muldvarpe, rotter, kaniner og andre dyr, der gør skade på digerne, er digelagets bestyrelse berettiget og forpligtet til at lade udrydde med hensigtsmæssige midler.

Digelagets bestyrelse er berettiget til at meddele ejere af arealer, som støder op til digernes arealer, tilladelse til at drive jagt på diget ud for deres arealer, idet disse forpligtes til at drage omsorg for, at der ved jagtens udøvelse ikke tilføjes digerne nogen som helst beskadigelse.

 

 • 9.

Alle overkørsler, såvel offentlige som private, skal på digekronen og hele den ydre digeskråning være forsynet med en velholdt makadamiseret kørebane, der til siderne skal slutte umiddelbart til digets græsbeklædning. Hvor der udenfor disse overkørsler tillades adgang op ad den indre digeskråning, skal der anbringes en trappe af beton.

 

 • 10.

Det påhviler digelagets bestyrelse at håndhæve overholdelsen af de ovenstående bestemmelser. De pålæg, som Digelagets bestyrelse i denne anledning måtte være givet, skal ubetinget efterkommes.

Digelagets bestyrelse er berettiget til at overlade denne opgave til Digechef, som herefter er berettiget til at bortvise enhver fra digets område, som ikke nøje efterkommer bestemmelserne eller de særlige pålæg, som gives af Digelagets bestyrelse.

Udgifterne, der af Digelaget afholdes til vedligeholdelse, opsyn og kontrol, der er nødvendige for, at der kan gives almenheden adgang til digerne og forstranden som anført samt til udbedring af skader, som påføres digerne ved disses benyttelse af almenheden, refunderes gennem bidrag fra Lolland Kommune og digeskatten.

 

 • 11.

Overtrædelse af disse bestemmelser straffes i henhold til Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse af 08.12.2015,  §89, med bøde. Bøderne tilfalder statskassen.

 

 

P.b.v

Søren Jensen

Formand.