Vedtægt for Det lollandske Digelag

§1.

 

De fysiske anlæg under Det lollandske Digelag omfatter digestrækningen fra Nakskov by, begyndende med station 0.0. ved Nybro sluse (slusen er inkl.) til station 63.265 på østsiden af Kjeldskov.

De beskyttede arealer er opdelt i 6 områder af forløbningsdiger, hvis samlede længde er ca. 7.000 m.

Anlægget består af strandarealer og kystsikring foran diget, dige og bagvedliggende arealer, samt de i diget og stranden indbyggede anlæg herunder sluser.

Skellet mod land er markeret af dyrkningsskel og i naturområder af hegn og markeringspæle.

En udførlig beskrivelse af anlægget og angivelse af beliggenheden er optaget i bilag 1 til denne vedtægt. Bilaget opdateres løbende.

Havneanlægget ved Kramnitze er underlagt særlige bestemmelser, og forbliver derfor uberørt af nærværende vedtægt.

 

§2.

 

Det lollandske Digelag omfatter alle de ejendomme på Lolland, som efter § 2 i Lov om digearbejder på Lolland og Falster af 23. maj 1873 har pligt til at deltage i udgifterne ved anlægget og vedligeholdelsen af de i lovens § 1 omhandlede anlæg på Lollands vest- og sydkyst, samt de ejendomme, som efter landvæsenskommissionskendelse af 11. maj 1978 er blevet bidragspligtige. Med hensyn til fremgangsmåden ved eventuelle fremtidige ændringer af henholdsvis kredsen af bidragspligtige samt bidragets størrelse henvises endvidere til kystbeskyttelseslovens § 2-5 jvf. § 11, stk.2.

 

§3.

 

Vedligeholdelse og løbende omlægninger og fornyelser af de nævnte diger og samtlige dermed i forbindelse stående værker som sluser, underløb, kystbeskyttelser, hegn, vejanlæg m.m. påhviler digelaget, hvis bestyrelse derfor må drage omsorg for, at digerne m.m. til enhver tid svarer til deres formål.

Digelaget skal hertil sørge for, at digeværkerne styrkes på en sådan måde, at den årlige vedligeholdelse bliver mindre byrdefuld. Vedligeholdelse, omlægninger og fornyelser af digerne og de dermed i forbindelse stående værker skal ske under inddragelse af landskabelige og naturplejemæssige hensyn samt hensyn til befolkningens adgang til og brug af kystarealerne.

Indtræffer der større beskadigelser eller gennembrydes digerne, påhviler det digelaget snarest muligt at udbedre skaden samt at træffe sådanne foranstaltninger, at den ved digebruddet fremkaldte oversvømmelse får en så ringe udstrækning som muligt.

 

§4.

 

Udgifterne til vedligeholdelse af diget og tilhørende værker samt forvaltningen af digelaget bekostes af interessenterne i det forhold, som er fastsat ved landvæsenskommissionskendelse af 11. maj 1978. Interessenternes bidrag fastsættes ud fra ejendommens tildeling af enheder, som fastlagt i kendelsen.

Forholdet omkring tinglysning og ejendomsændringer er fastlagt i kendelsen.

Med hensyn til fremgangsmåden ved eventuelle fremtidige ændringer af henholdsvis kredsen af bidragspligtige samt bidragets størrelse henvises endvidere til kystbeskyttelseslovens § 2-5 jvf. § 11, stk.2.

 

§5.

 

Færdsel på diget og de foranliggende arealer er undergivet bestyrelsens tilsyn i det omfang færdslen har betydning for digets tilstand.

Den anlagte vej på digekronen er åben for færdsel til fods og på cykel. Bestyrelsen kan med kommunens samtykke begrænse retten til færdsel på diget. På arealer, som ligger udover digets oprindelige dimensioner gælder naturbeskyttelseslovgivningens regler for færdsel og ophold.

Diget må ikke beplantes. Bænke m.v. må ikke opstilles uden digelagets tilladelse. Kun får må græsse. Diget og de foranliggende strandarealer må ikke anvendes som oplagsplads for både og andre større genstande.

Det er forbudt at afhente materialer på diget, de foranliggende strandarealer og de til diget hørende anlæg, medmindre det vedrører vedligeholdelse af diget, regulering af kystprofilet eller renholdelse af området.

 

§6.

 

Generalforsamling

Generalforsamlingen er digelagets højeste myndighed i alle anliggender indenfor de i lovgivningen nærværende vedtægt fastsatte grænser.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af maj måned.

Generalforsamling indvarsles af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved annoncering i stedlige blade

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1 Valg af dirigent 2 Beretning om digelagets aktiviteter i det forgangne år 3 forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til generalforsamlingens godkendelse 4 Forelæggelse af budget for det efterfølgende år til orientering drøftelse 5 Behandling af indkomne forslag 6 Valg af medlem til bestyrelse og dennes suppleant 7 Valg af revisor 8 Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til bestyrelsen senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når medlemmer, der repræsenterer 1/3 af stemmerne, forlanger det.

 

§7

 

Beslutninger på generalforsamlingen

For at have adgang og stemmeret på generalforsamlingen, skal digeskatyderen medbringe dokumentation i form af ejendomsskattebillet eller tilsvarende, der viser vedkommendes adkomst som digeskatyder.

Enhver myndig digeskatyder er stemmeberettiget på generalforsamlingen, når der gives personligt møde. For umyndige udøves stemmeretten af disses værger.

Digeskatydere, der i selskabsform ejer digeskatpligtig ejendom, kan repræsentere selskabet på generalforsamlingen, ligesom forpagtere eller brugere, der betaler ejendomsskatter, tillægges stemmer for de disponerede arealer.

Hver digeskatyder har én stemme uanset hvor mange ejendomme vedkommende ejer eller disponerer over. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal.

I tilfælde af stemmelighed ved valg af bestyrelsesmedlemmer afgøres valget ved lodtrækning.

 

§8

 

Digelagets bestyrelse består af 5 medlemmer, som alle skal være digeskatydere. 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Lolland Kommune, 1 bestyrelsesmedlem vælges blandt ejerne af landbrugsarealer, 1 bestyrelsesmedlem vælges blandt sommerhusejerne, og de resterende 2 bestyrelsesmedlemmer vælges frit blandt digeskatyderne uden hensyn til ejendomsforholdene.

For hvert bestyrelsesmedlem der vælges, vælges der også en personlig suppleant. Ligeså udpeger Lolland kommune en personlig suppleant for det bestyrelsesmedlem, der udpeges af Lolland kommune.

Det af kommunen udpegede medlems valgperiode følger kommunevalgets valgperiode.

Alle medlemmer, bortset fra det obligatoriske medlem valgt blandt sommerhusejerne, skal være bosiddende i digelagsområdet.

Digebestyrelsens medlemmer vælges for 4 år. Hvert år afgår et bestyrelsesmedlem.

Ved førstkommende valg og i de efterfølgende år efter nærværende vedtægt skal der vælges 1 bestyrelsesmedlem. Efter regler i vedtægten fra 2000 vil der hvert andet år afgå 2 bestyrelsesmedlemmer valgt af digeskatyderne. Det afgøres ved lodtrækning, hvilket medlem der skal have sin valgperiode forkortet eller forlænget med 1 år, således at der kan vælges et bestyrelsesmedlem hvert år.

Det af kommunens valgte medlem får sin valgperiode forkortet ved næste kommunal udpegning, således at perioden herefter følger valgperioden for kommunalvalg.

Bestyrelsen skal stille forslag om valg af nyt bestyrelsesmedlem og dennes suppleant ved indkaldelse af kandidatforslag forud for generalforsamlingen gennem annoncering i stedlige blade. Bestyrelsen skal stille forslag til valg af nyt bestyrelsesmedlem og dennes suppleant, såfremt der ikke indkommer kandidatforslag.

I tilfælde af varigt forfald af et bestyrelsesmedlem vælges der et nyt medlem og dennes personlige suppleant på først kommende generalforsamling.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og fordeler arbejdet mellem sine medlemmer.

Bestyrelsen fører en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Udskrift af protokoller for generalforsamlinger sendes til kommunen.

Enhver myndig digeskatyder skal modtage valg til bestyrelsen. Fritages for valg kan digeskatydere over 60 år, og digeskatydere som i løbet af de sidste 4 år har været medlem af bestyrelsen

Når generalforsamlingen er gennemført, træder bestyrelsens medlemmer sammen under ledelse af det medlem, der længst har været medlem af digelagets bestyrelse, eller hvis flere har været medlem lige længe, af det ældste af disse, og afgør valget af ny formand.

Formanden skal være bosiddende i digelagsområdet. I øvrigt foregår valget af formand hvert år.

Alle medlemmer, som er bosiddende i området, har pligt til at modtage valg som formand.

Kun når man i mindst 4 år har fungeret som sådan, kan man undslå sig for at modtage valg i et lige så langt tidsrum, som man har fungeret som formand.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen modtager befordringsgodtgørelse efter statens regler og satser. Eventuelt vederlag for bestyrelsen fastsættes hvert år i forbindelse med budgettet.

Bestyrelsen fastsætter selv nærmere bestemmelser om sin forretningsorden.

Digelagets bestyrelse ansætter det nødvendige tekniske og administrative personale.

Bestyrelsen fastsætter personalets ansættelses- og lønningsvilkår.

 

§9.

 

Kystdirektoratet varetager på Transportministeriet vegne tilsynet med vedligeholdelsen af digerne og de dermed i forbindelse stående værker.

Bestyrelsen skal i samarbejde med Kystdirektoratet fastlægge og arbejde efter en overordnet strategi for digernes vedligeholdelse og sikringsmæssige udbygning.

Bestyrelsen tilrettelægger minimum 1 årligt digesyn, i hvilket Kystdirektoratet kan deltage.

I tilfælde af ekstraordinære beskadigelser på digerne skal bestyrelsen straks iværksætte de fornødne foranstaltninger, og i tilfælde af at disse foranstaltninger er i modstrid med de overordnede planer, skal Kystdirektoratet underrettes.

Uenighed mellem bestyrelsen og Kystdirektoratet afgøres af Transportministeriet.

 

§10.

 

Udgifterne til digernes vedligeholdelse m.v. dækkes ved de i § 4 omhandlede indtægter, ved indtægter fra lejemål, vedligeholdelsesbidrag fra Rødby Færgehavn, samt i særlige tilfælde ved tilskud fra den i henhold til lov nr. 88 af 22. april 1904 dannede reservefond for Det lollandske Digelag.

Forbrug af reservefondens midler fremgår af vedtægten for Det lollandske Digelags reservefond.

 

§11.

 

Ændringer i digeskatten godkendes af Kystdirektoratet på indstilling af kommunen og digelaget, efter at spørgsmålet har været behandlet på en generalforsamling.

Digeskatten udskrives og opkræves efter de for ejendomsskatter gældende regler, og udbetales i 2 årlige rater til digelaget.

De enkelte ejendomme, som er pålignet digeskat, er registreret i kommunens ejendomsskatte-system med de pålignede enheder. Ændringer i opkrævningsgrundlaget meddeles kommunen løbende, således at systemet altid er ajourført.

Digeskatten har pante- og fortrinsret i de bidragspligtige ejendomme, jvf. kystbeskyttelseslovens § 13.

 

 

§12.

 

Bestyrelsen alene tegner digelaget i forhold til alle digelagets arealer og ejendomme, og bestyrelsen disponerer brugen af disse.

Bestyrelsen kan udleje, sælge og på anden vis disponere brugen af digelagets ejendom.

Bestyrelsen kan bemyndige formanden til at tegne digelaget i forbindelse med tinglysning af de trufne dispositioner.

Digelaget kan kun optage lån med kommunens samtykke.

 

§13

 

Til styrkelse af reservefonden tilføres der årligt mindst 5 % af indtægten af digeskatten, indtil reservefonden har nået en størrelse af 15 mio. kr.

Beløbet for reservefonden forhøjes hver den 1. januar med den procentvise stigning i nettoprisindekset. Beløbet reguleres første gang den 1. januar 2013 svarende til den procentvise stigning i nettoprisindekset fra januar 2012 til januar 2013.

Når Reservefonden har nået det fastsatte indeksregulerede beløb, skal det overskydende beløb tilføres digelaget.

 

§14.

 

Bestyrelsen fremsender senest 1. september et budget for det kommende regnskabsår til kommunen.

Digelagets regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet afleveres senest 2 måneder efter regnskabsårets afslutning til revision af en statsautoriseret revisor, som udpeges og betales af digelaget. Revisors eventuelle bemærkninger til regnskabet besvares af bestyrelsen inden 14 dage efter bestyrelsen har modtaget regnskabet. Senest den 1. juli indsendes det reviderede og af generalforsamlingen godkendte regnskab med bestyrelsens bemærkninger til kommunen med henblik på godkendelse heraf. Skønner kommunen, at bemærkningerne ikke er fyldestgørende besvaret, indhenter kommunen godkendelse fra Kystdirektoratet.

 

§15.

 

Lagets bestyrelse og lagets enkelte medlemmer kan forelægge kommunalbestyrelsen spørgsmål om fortolkning af denne vedtægt og spørgsmål om måden, hvorpå lagets forvaltes.

Kommunalbestyrelsens afgørelse kan påklages til transportministeren efter kystbeskyttelseslovens § 18.

 

§16.

 

Kommunen kan efter forhandling med Kystdirektoratet foretage ændringer i og tilføjelser til denne vedtægt. Transportministeriet kan foretage ændringer i vedtægtens bestemmelser om digelagets forhold til Kystdirektoratet.

 

§17.

 

Nærværende vedtægt træder i kraft den 31. december 2013. Vedtægten afløser den tidligere vedtægt for Det lollandske Digelag, senest ændret af Storstrøms amtsråd den 20. december 2000.

Nærværende vedtægt tinglyses på bidragspligtige ejendomme, jvf. Kystbeskyttelseslovens § 8. Samtidig aflyses den tidligere vedtægt.

Godkendt af Kystdirektoratet den 27. september 2013 og vedtaget af Lolland Byråd den 10. oktober 2013.

Vedtægten er i § 12 tilføjet bestemmelser om tegningsret til digelagets formand, hvilket er tiltrådt af kystdirektoratet den 2. oktober 2014 og godkendt af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 4. februar 2015.